avidal@cepasoncanals.cat


GRUP A: TUTORIA COL·LECTIVA 

GRUP B: TUTORIA COL·LECTIVA 


TUTORIA INDIVIDUAL : Cal sol·licitar obligatòriament cita prèvia a l'apartat eines de comunicació. Horari: