mcoll@cepasoncanals.cat

  1. Durant el curs treballarem de la unitat 11 a la 20 del llibre de text (incloses) i de la 6 a la 9 (incloses) de l'annex de literatura que trobareu en aquesta pàgina.
  2. Després de cada dues unitats del llibre es treballarà una unitat de literatura.
  3. La feina del curs combina una mica de teoria amb la pràctica, a través de la realització dels exercicis.
  4. La realització de les tasques és voluntària, però pot ajudar a millorar la nota final (fins a un 30%) juntament amb el quadern amb la feina feta i l'actitud.
  5. L'examen final serà divendres dia 4 de juny de 2021 a les 20,20h. a l'aula 3.
  6. Els alumnes que no hagin superat la matèria, un cop fet l'examen final, tenen dret a un examen extraordinari dimarts dia 15 de juny de 2021 a les 17,30h a l'aula 6.

      mgene@cepasoncanals.cat      Tutoria Col·lectiva: dimarts de 19.30-20,30; tutoria Individual: dijous 16,30-17,30

Cada setmana farem la part del llibre que teniu a la programació. Per a cada setmana  hi ha unes activitats que estan al llibre. Heu de fer aquestes activitats i les m'heu de fer arribar (en mà a classe o contestant la tasca al moodle, per correu del moodle, en paper a Secretaria... ), això us contarà a la nota final junt amb la nota de l'examen final. Si no els podeu fer, no patiu, encara us podeu presentar a l'examen (29-1-2021) i si l'aprovau quedareu aprovats.

    avidal@cepasoncanals.cat

TUTORIA INDIVIDUAL : Cal sol·licitar obligatòriament cita prèvia a l'apartat eines de comunicació. Horari: