mcoll@cepasoncanals.cat

  1. Durant el curs treballarem de la unitat 1 a la 10 del llibre de text (incloses) i de la 1 a la 5 (incloses) de l'annex de literatura que trobareu en aquesta pàgina.
  2. Després de cada dues unitats del llibre es treballarà una unitat de literatura.
  3. La feina del curs combina una mica de teoria amb la pràctica, a través de la realització dels exercicis.
  4. La realització de les tasques és voluntària, però ajuda a millorar la nota final (fins a un 30%) juntament amb el quadern amb la feina feta i l'actitud.
  5. L'examen final serà divendres 4 de juny de 2021 a les 19,15h. a l'aula 3
  6. Els alumnes que no hagin superat la matèria, un cop fet l'examen final, tenen dret a un examen extraordinari dilluns dia 14 de juny de 2021 a les 20,30h a l'aula 7.

 

      mgene@cepasoncanals.cat   Tutoria Col·lectiva: dijous de 17,30-18,30; tutoria Individual: dijous 15,30-16,30

Teniu penjat el llibre (dossier) de l'assignatura, dalt de tot. Per a cada tema hi ha un qüestionari penjat al lloc corresponent. Heu de contestar cada qüestionari i el m'heu de fer arribar (c-el, correu del moodle, en paper a Secretaria... consultau el Resum del curs), això us contarà a la nota final junt amb la nota de l'examen final. Si no els podeu enviar, no patiu, encara us podeu presentar a l'examen (11-06-2020) i si l'aprovau quedareu aprovats.

Correu electrònic del professor     avidal@cepasoncanals.cat

 

TUTORIA COL·LECTIVA DIJOUS 18:30-19:30 h AULA 1.

TUTORIA INDIVIDUAL : Cal sol·licitar prèviament cita al professor al correu avidal@cepasoncanals.cat. Horari: Dimecres 17:30-18:30  h Aula 1.


 

Correu electrònic del professor     avidal@cepasoncanals.cat

 

TUTORIA COL·LECTIVA DIJOUS 18:30-19:30 h AULA 1.

TUTORIA INDIVIDUAL : Cal sol·licitar obligatòriament cita prèvia a l'apartat eines de comunicació. Horari: Dimecres 17:30-18:30  h Aula 1.